Office 2007 ได้ปรับรูปแบบการใช้งานจากใช้คำสั่งผ่านเมนูและไอคอนบน Toolbar ต่างๆ มาเป็นจัดกลุ่มเข้าไปใน Ribbon ซึ่งบางครั้งการเข้าถึงคำสั่งต่างๆ อาจจะต้องใช้เวลาคลิกหลายที ใน Office 2007 ก็สามารถนำคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ มาใส่ไว้เป็นปุ่มให้ใช้งานได้ง่าย • อ่านต่อ…