การสร้างเอกสาร Mail Merge หรือจดหมายเวียน โดยทั่วไปจะสร้างตัวจดหมายใน Word แล้วค่อยนำข้อมูลมาจากใน Excel หรือ Access แต่ในบางครั้ง ถ้าแบบฟอร์มของเราอยู่ใน Excel เราก็สามารถนำสูตร VLOOKUP และ Macro มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง Mail Merge ได้เช่นเดียวกัน • อ่านต่อ…