Tag PowerPoint 2003

สร้างปุ่มนำทางใน PowerPoint

ใน PowerPoint สามารถสร้างปุ่ม (Action Buttons) เพื่อช่วยในการนำเสนอ เช่น ขณะที่นำเสนอสไลด์เกี่ยวกับสินค้า ก็อาจกำหนดปุ่มให้คลิกไปยังสไลด์ที่แสดงรายละเอียดของสินค้าได้ และเมื่อดูรายละเอียดเสร็จ ก็มีปุ่มให้คลิกย้อนกลับไปยังสไลด์หลักอีกครั้งหนึ่ง • อ่านต่อ…

ใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวให้กับสไลด์

การใส่ Effect ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์ เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ ซึ่งใน PowerPoint สามารถสร้าง Effect ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนด Animation Schemes เป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่มีผลกับทั้งสไลด์ หรือ Custom Animation เพื่อกำหนด Effect ให้กับวัตถุที่ต้องการ หรือ Slide Transition เป็นการกำหนด Effect เวลาเปลี่ยนสไลด์หน้าต่อไป ซึ่งแต่ละวิธีสามารถกำหนดได้ง่ายและรวดเร็ว • อ่านต่อ…