Tag lookup reference function

ฟังก์ชั่น VLOOKUP

ใช้สำหรับหาค่าในตารางข้อมูลแนวตั้ง โดยหาค่า (ที่เหมือน หรือ ใกล้เคียง) จากคอลัมน์แรกของตาราง และคืนค่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในแถวเดียวกัน จากคอลัมน์ที่ระบุลงไปใน Argument ของฟังก์ชั่น • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น HLOOKUP

ใช้สำหรับหาค่าในตารางข้อมูลแนวนอน โดยหาค่า (ที่เหมือน หรือ ใกล้เคียง) จากแถวบนสุดของตาราง และคืนค่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน จากแถวที่ระบุลงไปใน Argument ของฟังก์ชั่น • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น LOOKUP

คืนค่าจากคอลัมน์หรือแถวเดียวกันกับค่าที่ให้ไปหา • อ่านต่อ…