Tag date time function

ฟังก์ชั่น TODAY

จะแสดงผลเป็นวันที่ปัจจุบัน ซึ่งจะอัพเดทเป็นวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ ทุกครั้งเมื่อมีการสั่งคำนวณ หรือ บันทึก • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น NOW

จะแสดงผลเป็นวันเวลาปัจจุบัน ซึ่งจะอัพเดทเป็นเวลาปัจจุบันอัตโนมัติ ทุกครั้งเมื่อมีการสั่งคำนวณ หรือ บันทึก • อ่านต่อ…