ใน Excel รูปแบบการอ้างอิงเซลล์ (Cell Reference) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่น A1, $A$1, $A1 หรือ A$! ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงเซลล์ที่ต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการเขียนสูตรคำนวณหรืออ้างอิงข้อมูลว่าต้องการให้เซลล์อ้าง อิงในสูตรนั้นอยู่คงที่ หรือเปลี่ยนตำแหน่งไป ถ้าเราเลือกรูปแบบการอ้างอิงได้เหมาะสมแล้ว จะทำให้การเขียนหรือแก้ไขสูตรต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถเขียนสูตรแค่ครั้งเดียวแล้วคัดลอกไปใช้ในเซลล์อื่นๆ ได้ทั้งตาราง • อ่านต่อ…