Category Microsoft Word

จัดรูปแบบเอกสารแบบมืออาชีพโดยใช้สไตล์

สไตล์ (Styles) เป็นการจัดเก็บรูปแบบต่างๆ ใน Word ไว้ เช่น สไตล์ชื่อ Heading 1 แทนหัวเรื่อง โดยสไตล์จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดรูปแบบเอกสาร และทำให้รูปแบบของเอกสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อกำหนดสไตล์ที่ต้องการแล้ว สามารถนำสไตล์ไปใช้ในส่วนต่างๆ ในเอกสารได้ โดยไม่ต้องกำหนดรูปแบบตัวอักษรใหม่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนที่สไตล์ ที่ต้องการเท่านั้น จากนั้นส่วนต่างๆ ที่มีการใช้สไตล์นี้ก็จะเปลี่ยนตามให้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ประเภทของสไตล์ • อ่านต่อ…

ใช้งาน Mail Merge สร้างจดหมายเวียน

Mail Merge เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญใน Microsoft Word ที่ช่วยในการสร้างจดหมาย เช่น จดหมายแจ้งข่าว ที่มีชื่อ และที่อยู่ของผู้รับ โดยปรกติ เราอาจจะพิมพ์ชื่อของแต่ละคนลงไปตรงๆ ในจดหมายนั้น แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ ถ้ามีรายชื่อจำนวนมาก ก็ต้องเสียเวลาในการแก้ไขจดหมายแต่ละฉบับ Mail Merge จะช่วยในการนำข้อมูลจากตารางมาใส่ลงในจดหมาย ตามจุดที่เรากำหนด แล้วสามารถสั่งพิมพ์จดหมายตามรายชื่อผู้รับในตารางได้พร้อมกันทีเดียว ทำให้ลดเวลาในการทำงาน และลดความผิดพลาดลงได้ • อ่านต่อ…

เทคนิคการใช้งาน Word อย่างรวดเร็ว – Word 2003

ใน Word มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการจัดกับไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น การใส่ประโยคที่ใช้ประจำโดยอัตในมัติ การค้นหาและแทนที่ข้อความ การใส่วันที่ปัจจุบัน หรือให้ Word อัพเดทวันที่ปัจจุบันให้ การใส่ชื่อไฟล์ในเอกสาร รวมไปถึงการใส่ Footnote และหมายเลขพร้อมคำอธิบายประกอบรูปภาพในเอกสาร • อ่านต่อ…

ใช้งาน Track Changes ติดตามการแก้ไขเอกสาร (Word 2003)

Track Changes ถือเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากใน Word เพื่อช่วยในการใช้เอกสารร่วมกัน โดยจะช่วยให้ทราบว่าไฟล์เอกสารนี้ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบ้าง เช่น การเพิ่ม การลบ การจัดรูปแบบข้อมูล หรือการใส่ Comment ซึ่งจะทำให้ทราบว่า ใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์เอกสาร เมื่อไหร่ โดยจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร ซึ่งเราสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ • อ่านต่อ…

กำหนดให้หัวตารางแสดงซ้ำเมื่อขึ้นหน้าใหม่

ถ้าเราสร้างตารางใน Word เมื่อขึ้นหน้าใหม่ หัวของตารางจะไม่แสดงในหน้าถัดไป ดังนั้น เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูล เราควรกำหนดหัวตารางให้แสดงในทุกๆ หน้า • อ่านต่อ…