Category ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น SUM

หาผลบวก • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น AVERAGE

หาค่าเฉลี่ย • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น MIN

หาค่าต่ำสุด • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น MAX

หาค่าสูงสุด • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น COUNTA

ใช้นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ว่าง • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น COUNT

ใช้นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลเป็นตัวเลข • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น TODAY

จะแสดงผลเป็นวันที่ปัจจุบัน ซึ่งจะอัพเดทเป็นวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ ทุกครั้งเมื่อมีการสั่งคำนวณ หรือ บันทึก • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น VLOOKUP

ใช้สำหรับหาค่าในตารางข้อมูลแนวตั้ง โดยหาค่า (ที่เหมือน หรือ ใกล้เคียง) จากคอลัมน์แรกของตาราง และคืนค่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในแถวเดียวกัน จากคอลัมน์ที่ระบุลงไปใน Argument ของฟังก์ชั่น • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น HLOOKUP

ใช้สำหรับหาค่าในตารางข้อมูลแนวนอน โดยหาค่า (ที่เหมือน หรือ ใกล้เคียง) จากแถวบนสุดของตาราง และคืนค่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน จากแถวที่ระบุลงไปใน Argument ของฟังก์ชั่น • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น LOOKUP

คืนค่าจากคอลัมน์หรือแถวเดียวกันกับค่าที่ให้ไปหา • อ่านต่อ…