Category Microsoft Excel

Paste Special ใน Excel และ Word

การ Copy และ Paste (วาง) ข้อมูล ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคำสั่งที่ใช้งานกันบ่อย ปกติเวลา Paste จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับข้อมูลที่ Copy มา ซึ่งนอกจากตัวอักษรที่ได้ ยังรวมไปถึงรูปแบบของเซลล์หรือข้อความ คำสั่ง Paste Special จะช่วยให้เรากำหนดได้ว่า เราต้องการ Paste ข้อมูลในลักษณะไหน เช่น เอาเฉพาะค่า หรือเฉพาะรูปแเบบเซลล์ • อ่านต่อ…

การแปลงตัวเลขเป็นคำอ่าน

ใน Excel มีฟังก์ชั่น BAHTTEXT ที่ช่วยในการแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาไทย เช่น 15 แปลงเป็น “สิบห้าบาทถ้วน” นอกจากนี้ยังมี Add-in สำหรับแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษได้อีกด้วย • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น SUM

หาผลบวก • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น AVERAGE

หาค่าเฉลี่ย • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น MIN

หาค่าต่ำสุด • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น MAX

หาค่าสูงสุด • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น COUNTA

ใช้นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ว่าง • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น COUNT

ใช้นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลเป็นตัวเลข • อ่านต่อ…

ฟังก์ชั่น TODAY

จะแสดงผลเป็นวันที่ปัจจุบัน ซึ่งจะอัพเดทเป็นวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ ทุกครั้งเมื่อมีการสั่งคำนวณ หรือ บันทึก • อ่านต่อ…

การเปิดไฟล์ Excel ที่มี Macro

Macro เป็นโค้ดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้ Excel ทำหน้าที่บางอย่างตามที่เราต้องการแบบอัตโนมัติ Macro จึงคล้ายกับโปรแกรมเล็กๆ ที่ฝังตัวไว้ใน Excel • อ่านต่อ…