หาค่าเฉลี่ย

AVERAGE(number1,number2,…)
number1 (ต้องมี) เป็นจำนวน เซลล์อ้างอิง หรือช่วงเซลล์
number2 (มีหรือไม่ก็ได้)
=AVERAGE(1,2,3,4,5)     => 3

ตัวอย่างการใช้สูตร AVERAGE