หาค่าสูงสุด

MAX(number1,number2,…)
number1 (ต้องมี) เป็นจำนวน เซลล์อ้างอิง หรือช่วงเซลล์
number2 (มีหรือไม่ก็ได้)
=MAX(1,2,3,4,5)     => 5

ตัวอย่างการใช้สูตร MAX

ใช้สูตร MIN สำหรับหาค่าที่มากที่สุดในช่วงเซลล์