ใช้นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ว่าง

COUNTA(value1, [value2],…)
value1 (ต้องมี) เป็นจำนวน เซลล์อ้างอิง หรือช่วงเซลล์
value2 (มีหรือไม่ก็ได้)
=COUNTA(A1:A7)     => 3 (ช่องเซลล์ A1:A7 มีเซลล์ที่เป็นตัวเลขอยู่ 3 เซลล์)

ตัวอย่างการใช้สูตร COUNTA

ถ้าต้องการนับเฉพาะเซลล์ที่มีตัวเลข ให้ใช้สูตร COUNT